Fladdermöss i Strömsö

Vid Strömsö i Vasa, där livsstilsprogrammet Strömsö spelas in, hade man tidigare problem med fladdermöss som med sin spillning smutsade ner i ett av uthusen. Spillningen kunde också utgöra en potentiell hälsorisk, eftersom möbler och annan rekvisita som skall hanteras av personalen kontaminerades av spillningen. Föreningen Ostrobothnia Australis (OA) kontaktades i september 2018 av Strömsö som ville hitta en lösning på problemen.


Uthuset i Strömsö där fladdermössen håller till. Foto: Niclas Fritzén

Vid Strömsö hade man redan tidigare vidtagit åtgärder för att försöka locka bort fladdermössen från byggnaderna. Man hade satt upp fyra fladdermusholkar på ifrågavarande byggnads gavel, samt en stor holk avsedd för större fladdermuskolonier på en annan byggnad. Resultaten var dock inte framgångsrika, utan fladdermössen hade fortsättningsvis valt att bosätta sig på vinden, ett ställe som uppenbarligen erbjudit dem gynnsamma förhållanden och där de var vana att hålla till. I byggnadens mellersta del hade man därför spänt upp en presenning som skulle samla upp spillningen under den plats där flest fladdermöss hållit till, och med den här lösningen hade man lyckats samla upp en stor del av fladdermössens spillning. Men det gick ändå inte att förhindra att omkring krypande och flygande fladdermöss lämnar sin spillning på andra platser. Senare under hösten 2018 undersökte OA tillsammans med och Chiropterologiska föreningen i Finland den utsatta byggnaden.

 

Lyckade åtgärder

Strömsös huvudmålsättning var inte att driva bort fladdermössen ur byggnaden, utan de ställde sig positiva till en lösning där fladdermössen får vara kvar bara man lyckas eliminera de nedsmutsningsproblem och eventuella hälsorisker som fladdermössen kan medföra.

Vi gjorde därför upp ett förslag till åtgärder som gick ut på att bygga ett tätt mellantak till den mellersta delen av byggnaden, som skulle separera vindens övre del från de delar som utnyttjades av Strömsö, samt att de springor i övriga delar av byggnaden där spillning sipprar ner täpps till. Mellantaket skulle ha en lucka så att man årligen kan besöka stället för att rengöra det. Utrymmet skulle tätas mot de övriga delarna av byggnaden så att fladdermössen hålls i det mellersta utrymmet. Eftersom det var okänt vilka vägar fladdermössen tar sig in i byggnaden fanns det dock en risk at åtgärderna blockerar fladdermössens passage till utrymmet. I februari 2019 sändes åtgärdsförslaget till Vasa stad som är ägare av byggnaden. Vasa stad nappade på förslaget, och redan innan slutet av april 2019, dvs före fladdermössens aktiva period, hade staden låtit bygga ett stabilt golv med lucka och dessutom försett utrymmet med el.


Mellantaket med lucka upp till fladdermusvinden som Vasa stad lät bygga. Foto: Niclas Fritzén

I maj 2019 dök de första fladdermössen upp, och de visade sig vara vattenfladdermöss. Under sommaren kunde 10–20 fladdermöss ses sittande på väggen, vilket påvisade att åtgärderna var lyckade och fladdermössen accepterade förändringarna i sin bostad. Och det bästa, Strömsö och fladdermössen kunde samsas i samma byggnad, utan att störa varandra! Årligen har vattenfladdermössen utnyttjat byggnaden och som mest har räknats omkring 40 fladdermöss. Dessa består av både honor och hanar, och i slutet av juli brukar de första ungarna ses. I juni 2021 ringmärktes två hanar och under 2023 har ytterligare sex hanar och tre honor ringmärkts, då också en av hanarna som ringmärktes 2021 återsågs. Alla har varit vattenfladdermöss. OA har antagit uppgiften att årligen städa vindsutrymmet från den inte helt oansenliga mängden spillning som en fladdermuskoloni producerar under en sommar.


Spillning under fladdermössens favorittillhåll (numera har vi ett stort papper här, vilket underlättar den årliga städningen). Foto: Niclas Fritzén


Elva vattenfladdermöss (Myotis daubentonii) som trängs på väggen. Foto: Niclas Fritzén


Vindsutrymmet med kameran installerad uppe i bilden. Foto: Niclas Fritzén

Nu har du återigen möjlighet att följa med fladdermössen i Strömsö via en live-stream! Kameran är riktad mot fladdermössens favorittillhåll på väggen uppe under takåsen. Fladdermössen håller också till under takets plåt och på andra ställen på vinden, men under åtminstone under dagens varmaste period verkar de söka sig bort från de trånga utrymmena under plåten där det blir för varmt när solen gassar på. Tidiga morgnar och förmiddagar brukar flest vattenfladdermöss ses i vi videon. I videon som även registrerar ljud kan du höra fladdermössen sociala läten när de kommunicerar med varandra på nära håll, oftast när de är helt inpå varandra. Lätet är alltså helt hörbart med blotta örat och låter som ett torrt ”trr-trr-trr, trr-trr-trr-trr-trr-trr”. Detta kan du ibland höra även om inga fladdermöss syns i bild.


Stillbild från videon med 34 fladdermöss.

 

 

Inspelade videor från 2021:

Morgonbestyr i fladdermuskolonin
En fladdermus urinerar
Första ungen visar sig (27.7.2021)

Kamerautrustningen har införskaffats med bidrag från Kvevlax Sparbank och Svensk-Österbottniska samfundet.