KvarkenBats

KvarkenBats är ett projekt som inleddes sommaren 2013 med huvudmålsättningen att undersöka migrerande fladdermöss i Kvarken. Trollpipistrellen (Pipistrellus nathusii), som i Finland klassas som en sårbar (VU) art, har stått i fokus. Denna fladdermusart är en långdistansflyttare som migrerar 1000–2000 km varje höst till sina övervintringslokaler i Mellaneuropa. Tidigare har uppfattningen varit den att migrationen av trollpipistrell endast förekom i de sydligaste delarna av Finland.

Så sent som år 2010 påträffades de första trollpipistrellerna i Österbotten. Sedan dess har de regelbundet påträffats längs den österbottninska kusten i samband med utredningar för vindkraftsplanering, dock huvudsakligen under höstmigrationen. Tills vidare känner man inte till föryngringskolonier av trollpipistrell i Österbotten, utan alla påträffade är sannolikt flyttande. Hypotesen i KvarkenBats-projektet är att trollpipistrellerna flyger via Valsörarna över Kvarken till Sverige för att sedan fortsätta sin höstmigration söderut till övervintringslokalerna i Mellaneuropa.

Inom projektet har fladdermössens förekomst undersökts med passiva fladdermusdetektorer (AnaBat) och i mindre utsträckning genom radiotelemetri, dvs genom att följa radiosändarförsedda fladdermöss. Resultat som hittills stöder hypotesen är att trollpipistreller dykt upp under höstmigrationen både på Valsörarna (2013–2018) och Holmö gadd (2014–2018) under projektets sex säsonger (2013–2018) samt att två radiomärkta individer har lämnat Valsörarna med riktning västerut mot Sverige. Dessa återlokaliserades dock inte på svenska sidan med hjälp av de manuellt kontrollerade radiomottagare som användes. Materialet som insamlats med passivdetektorer har dock kommit att förändra synen på fladdermössens migrationsrutter i Finland men har framförallt sporrat till att ta i bruk ny metodik för att slutligen belägga fladdermusmigrationen över Kvarken.

År 2017 fortsatte undersökningarna av trollpipistrellernas migration på Valsörarna inom ramen för det treåriga (2017–2019) projektet Kvarken Flada. Projektet är ett Interreg Botnia Atlantica-projekt mellan Sverige och Finland som koordineras av Forststyrelsen. OA är med som finansiär. En stor del av projektets fladdermusrelaterade verksamhet har förlagts till Valsörarna med biologiska stationen som bas. I projektet undersöks bl.a. fladors och glosjöars betydelse som födosöksområden för fladdermöss, och trollpipistrellmigrationen undersöks med radiomottagarstationer på ett antal fyrar på finska och svenska sidan (bl.a. Valsörarnas fyr och Holmögadds fyr). Tack vare Kvarken flada har fladdermusundersökningsverksamheten på Valsörarna avsevärt kunnat utökas, och vi har nu för första gången viss kännedom om t.ex. var de migrerande trollpipistrellerna har sina daggömslen på Valsörarna. Under 2018 fångades och ringmärktes nästan 100 fladdermöss på Valsörarna, av vilka hela 24 var trollpipistreller. På Valsörarna har under de senaste åren ringmärkts 31 trollpipistreller, vilket kan jämföras med de totalt 20 som under alla år har ringmärkts på andra ställen i Finland. De radiomottagarstationer som för första gången i Finland användes år 2018 i projekt Kvarken flada har äntligen kunnat dokumentera att trollpipistreller flyger över från Valsörarna till Sverige på hösten. Observationerna är samtidigt de första utomlandsdokumentationerna av fladdermöss som fångats och märkts i Finland. Under 2019 kommer dessa undersökningar att intensifieras och vi hoppas på nya spännande resultat.

Resultaten från KvarkenBats två första år finns publicerade i OA-Natur 2014 och 2015.

 

Pressmeddelande 17.12.2018: För första gången avslöjas trollpipistrellens migrationsrutt över Kvarken till Sverige

Inslag i Luonto lähellä-programmet om fladdermusundersökningarna på Valsörarna
1.10.2018: https://arenan.yle.fi/1-50008488
18.12.2018: https://arenan.yle.fi/1-50028568

 

För mera information om projektet, kontakta Niclas Fritzén på tel: 050 322 2347 eller nrfritzen(at)gmail.com.

 


Trollpipistrellens (Pipistrellus nathusii) migration över Kvarken undersöks vid Valsörarnas biologiska station (Valsörarna 4.9.2016). Foto: Niclas Fritzén

 

KvarkenBats har understötts av följande bidragsgivare:

            

 

Samarbetsparter är bl.a: