Bekämpning av vresros på Valsörarna


Foto: Gun Dahlvik

Vresrosen (Rosa rugosa) är en främmande art som hör hemma i Asien. I början av 1900-talet har den importerats till vårt land som prydnadsväxt. Vresrosen är lättskött och tålig och därför finner man den planterad i många parker, trädgårdar och till och med på vägslänterna längs motorvägarna.

Vresrosen breder ut sig med rotskott och den sprids också längre vägar med frön. Nyponen kan flyta i veckor och därför sprider den sig lätt i skärgården från strand till strand. På stränderna konkurrerar vresrosen om livsutrymmet med våra inhemska växtarter såsom havtornet. Får den breda ut sig fritt hotar den både hela naturtyper och strändernas rekreationsanvändning.

Vresrosen förekommer redan på många holmar i skärgården. På Valsörarna har hittats flera tiotals enskilda buskar och där finns också större bestånd. Ostrobothnia Australis bekämpar vresrosor på Valsörarna för att hejda dess spridning. Arbetet görs i första hand med en metod som mattar ut växterna så att de dör på rot. Ett annat sätt är att gräva upp växterna, men det är mycket svårt på steniga stränder eftersom varenda rotbit måste får bort för att de inte ska börja växa på nytt. Vresrosen kan också bekämpas kemiskt, men det rekommenderas inte på stränder eftersom medlen oftast är skadliga för vattenorganismer.

 

Bekämpningen av vresros har understötts av följande bidragsgivare: